FAQ

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN De Tuinen Van ©

  • A. HOVENIER
  • B. VERHUUR


A. HOVENIER

1. Introductie

1. De ondernemer, de hovenier/de groenvoorziener, aangesloten bij De Tuinen Van, verder te noemen ‘ondernemer’ verricht de volgende werkzaamheden: a. Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van tuinen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst. b. Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van tuinen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst. c. Het leveren van benodigde levende of dode materialen ten behoeve van eigen gebruik of onder punt a en b genoemde werkzaamheden d. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

2. Materialen a. Levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen. b. Dode materialen: alle overige producten en materialen alsmede zand, grond, teelaarde en compost.

3. Afnemer Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de ondernemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen.

4. Offerte Een schriftelijk aanbod van de ondernemer tot het aannemen van werk.

5. Aanneming van werk Het verrichten van werkzaamheden, genoemd onder 1.1, welke afnemer en ondernemer zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag.

6. Vrij of regiewerk Alle werkzaamheden genoemd onder artikel 1.1 welke niet vallen onder die zoals in artikel 1.5 omschreven zijn en die tussen afnemer en ondernemer zijn overeengekomen.

7. Uurloon De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de afnemer wordt het totale aantal uren in rekening gebracht welke de ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van reistijd


8. Overeenkomst Een overeenkomst tot aanneming van werk. Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk tot stand komen na ondertekening van een offerte door de afnemer.

2. Toepasbaarheid

Voor het aangaan van de overeenkomst wordt de afnemer op de hoogte gesteld van deze voorwaarden. Deze zijn kosteloos beschikbaar of worden kosteloos beschikbaar gesteld.

3. Totstandkoming van een overeenkomst (Offerte/Aanbod)

1. Een offerte wordt ten allen tijde schriftelijk uitgebracht.

2. Een uitgebrachte offerte bevat een compleet en duidelijk beeld van te verrichten werkzaamheden, gebruikte materialen, het tijdsbestek van de totale werkzaamheden en een opbouw van het aantal in te zetten manuren.

3. Op de door de ondernemer gemaakte tekeningen, schetsen en afbeeldingen rusten intellectueel eigendomsrecht. De ondernemer blijft, tenzij anders vermeld in de offerte, ten allen tijde eigenaar van deze werken. Vermenigvuldiging van deze werken is zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer niet toegestaan.

4. Een uitgebrachte offerte is geldig tot 14 dagen na dagtekening van de offerte tenzij anders overeengekomen. Mocht een offerte na 14 dagen bevestigd worden dan kunnen prijsvariaties van toepassing zijn. Bij acceptatie van de offerte dient de offerte via e-mail bevestigd te worden en binnen deze termijn bij de ondernemer in het bezit te zijn.

5. Bij het aanbrengen van een nieuwe offerte komt de eerder uitgebrachte offerte te vervallen. Een nieuwe offerte wordt aan de afnemer overhandigd.

6. De ondernemer kan niet worden gehouden aan zijn offerte indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7. Een offerte met samengestelde prijsopgave verplicht de ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een deel van de opgegeven prijs.

8. De offerte geheel inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die wordt gehanteerd (aangenomen werk, vrij of regiewerk). Bij vrij of regiewerk kan een richtprijs worden afgegeven.

9. De offerte vermeldt de wijze van betaling.

4. Overeenkomst

1. Acceptatie van de offerte geschiedt door middel van akkoord via e-mail. Wanneer de offerte niet binnen de gestelde termijn is ontvangen door de ondernemer dan komt deze automatisch te vervallen.

2. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan indien en op het moment dat de afnemer er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen.

3. Kennelijke fouten of vergissingen in folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.

4. Is voor de voltooiing van werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de afnemer de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen. Daarop dient de afnemer de ondernemer een redelijke termijn te bieden voor uitvoering van de werkzaamheden.

5. De ondernemer heel het recht bepaalde werkzaamheden uit de overeenkomst te laten verrichten door derden.

6. Indien de afnemer in gebreke mocht komen in een deugdelijke nakoming van hetgeen hij jegens de ondernemer gehouden is, dan is de afnemer aansprakelijk voor alle schade (inclusief kosten) aan de zijde van de ondernemer die hier direct of indirect uit ontstaat.

7. Wanneer werkzaamheden dit redelijkerwijs verlangen is de ondernemer verplicht zich, voor aanvang van de werkzaamheden, te informeren naar de aanwezigheid van bekabeling en leidingen in de grond.

5. Prijs en prijswijzigingen overeenkomst

1. De prijs die de afnemer in geval van aanneming moet betalen wordt vooraf overeengekomen. In geval van vrij of regiewerk wordt een uurloon overeengekomen.

2. In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. Het tijdstip van bestelling is hiervoor bepalend.

3. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de uitvoering en/of levering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden verstreken zijn, maar uitvoering en/of levering heeft plaatsgevonden, heeft de afnemer bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden.


4.Tussentijdse prijswijzigingen die voortvloeien uit wettelijke voorschriften en/of CAO-bepalingen worden doorberekend aan de afnemen.5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de ondernemer en afnemer tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Eén ander kan leiden tot een aanpassing van de overeengekomen aanneemsom en termijn van uitvoering van de overeenkomst.


6. Als gevolg hiervan dient voor aanvang van de werkzaamheden, een akkoord per e-mail van de afnemer te zijn ontvangen.

6. Wijzigingen aangenomen werk

1. Wijzigingen in het aangenomen werk en/of (individuele) afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgesteld in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.

2. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

3. Meer- en minderwerk zal, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen de ondernemer en de afnemer onderling worden verrekend.

7. Opschorting, tussentijdse opzegging en ontbinding van de overeenkomst

1. De ondernemer is gerechtigd de nakoming van de verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te ontbinden, indien: a. de afnemer de verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. b. na het sluiten van de overeenkomst de ondernemer redelijkerwijs mag aannemen dat de afnemer de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet na zal komen.

2. Indien de ontbinding aan de afnemer toerekenbaar is, is de ondernemer gerechtigd tot het verhalen van de schade, inclusief de gemaakte kosten, welke direct en indirect is ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de ondernemer op de afnemer direct opeisbaar. Wanneer de ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt deze zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

4. Wanneer de ondernemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade of kosten daardoor op welke wijze dan ook ontstaan. De afnemer is, uit hoofde van wanprestatie, wel verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

5. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de afnemer niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken is de ondernemer bevoegd om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen of te annuleren. Dit zonder enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan de afnemer. De vorderingen van de ondernemer op de afnemer zijn na opzegging direct opeisbaar.

6. Indien de afnemer een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de kosten die reeds gemaakt zijn door de ondernemer in rekening worden gebracht.

8. Overmacht

1. De ondernemer is niet verplicht tot het nakomen van enige verplichting naar de afnemer, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvangen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen hierover in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor de ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

3. De ondernemer kan zich ook beroepen op overmacht wanneer de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Gedurende de periode van overmacht kan de ondernemer de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan twee maanden, dan kunnen zowel ondernemer als afnemer de overeenkomst ontbinden. Dit zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij

5. Wanneer de ondernemer bij het intreden van overmacht aan een gedeelte van de verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, dan is de ondernemer gerechtigd dit gedeelte apart te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er een afzonderlijke overeenkomst was.

9. Levering

1. De ondernemer staat ervoor in dat de gekochte goederen/diensten beantwoorden aan de overeenkomsten en afgestemd zijn op bestemming of gebruiksdoel. a. Voor zover gekochte goederen niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen de ondernemer en de afnemer een vermoedelijke levertijd overeenkomen. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd van meer dan zeven dagen, dan heeft de ondernemer het recht schriftelijk een nieuwe datum of termijn met de afnemer overeen te komen.

2. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weer- of (Tijdelijke) terreinomstandigheden niet Tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit recht geeft tot vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang de omstandigheden duren.

3. Afname Verplichting: De afnemer is verplicht de bestelde c.q. eerder gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem bezorgd worden op het afgesproken adres dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

10. Oplevering

Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de afnemer. In beginsel worden werkzaamheden als opgeleverd beschouwd wanneer de ondernemer, na uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijke aan de afnemer heeft medegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de afnemer het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk het gehele werk als opgeleverd wordt beschouwd.

11. Betaling

1. Betaling dient tijdig te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Wanneer betaling in termijnen overeen is gekomen, dan dient de afnemer te betalen volgens de termijnen zoals die zijn vastgelegd in de overeenkomst.

3. Indien de afnemer in gebreke blijft in tijdige betaling, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. De rente is gelijk aan de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente.

5. Bij niet tijdige betaling heel de ondernemer de bevoegdheid de verplichting uit de overeenkomst op te schorten.

6. Indien de afnemer met tijdige betaling in gebreke blijft is de ondernemer, na aanmaning, gerechtigd incassokosten bij de afnemer in rekening te brengen. Indien de afnemer een consument is worden incassokosten in rekening gebracht volgens het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Indien de afnemer een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die beroeps- of bedrijfsmatig handelt bedragen de incassokosten 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,-.

12. Transport en risico's

Alle zaken worden vervoerd voor risico van de ondernemer, tenzij anders is overeengekomen.

13. Eigendomsvoorbehoud

Alle door de ondernemer, in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de ondernemer totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met de afnemer gesloten overeenkomst is nagekomen.


B. VERHUUR

Art. 1 Definities: 

De Tuinen Van te Amsterdam, de gebruiker van deze voorwaarden; Huurder: iedere (potentiële) klant van de verhuurder; Partijen: de huurder, de verhuurder en enige derde partijen die vermeld staan in de overeenkomst; Overeenkomst: de schriftelijke bevestiging door de verhuurder van een bestelling, dan wel de aanvaarding door de huurder van de niet herroepen offerte van de verhuurder, dan wel bij gebreke daarvan de factuur of bezorging bon; Gehuurde: enige door de huurder gehuurde zaken, waaronder door de huurder in bezit zijn de promotionele goederen.

Art. 2 Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van de verhuurder en op iedere overeenkomst tussen partijen, behoudens en voor zover door de verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met uitsluiting van de door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gelden, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen is, boven enige inkoopvoorwaarden van een huurder.


Art. 3 Offertes

De door de verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij de verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. De verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen na aanvaarding van deze offerte door de huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand. Hoewel alle opgaven door De Tuinen Van, van hoeveelheden, mate en/of andere aanduidingen van de producten of diensten met zorg worden gedaan, binden deze opgaven De Tuinen Van niet.

Art. 4 Prijzen

4.1. Alle door de verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief btw, transport, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt slechts en alleen over de overeengekomen huurperiode. 

4.2. De Tuinen Van behoudt zich het recht voor overeengekomen prijzen tot het moment van aflevering van de producten te wijzigen. In het geval van prijswijziging door De Tuinen Van heeft klant het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, mits binnen 3 werkdagen en schriftelijk, nadat klant van de prijswijziging op de hoogte is gesteld, geschiedt.

4.3. Voor het bezorgen van zaken worden transportkosten in rekening gebracht. De Tuinen Van rekent hiervoor een bedrag berekend van de Overschiestraat 188a te Amsterdam naar de door de huurder opgegeven aflever adres voor bezorging als mede retour halen. De exacte bezorgkosten worden vooraf doorgegeven voor akkoord.

4.4. Voor zover de laad- en of los tijd de duur van 30 minuten overschrijdt, worden nadien kosten in rekening gebracht volgens het geldende uurloon ad € 50,00 per uur.

4.5 Voor het op- en/of afbouwen van zaken worden de arbeidskosten in rekening gebracht. De gemaakte arbeidsuren worden vermenigvuldigd met de geldende uurloon ad € 50,00 per uur. De daadwerkelijke door belasting vindt plaats op nacalculatie aan de hand van de werkelijk gemaakte arbeidsuren. De in de offerte voor-gecalculeerde arbeidsuren zijn een inschatting en zijn niet onherroepelijk. Binnen de arbeidsuren wordt eveneens de reistijd vanaf en tot de opslag van De Tuinen Van opgenomen.

4.6 Genoemde prijzen gelden voor de eerste huur dag. Voor de tweede huur dag en daaropvolgende dagen geldt een huurprijs van 25% van de eerste huur dag per extra dag.

Art. 5 Uitvoering 

5.1. Indien het specifiek gehuurde voor wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, is de verhuurder gerechtigd tot ter beschikking stelling van geringe afwijkende of soortgelijke zaken. Dit levert geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. 

5.2. Het gehuurde wordt ter beschikking gesteld vanaf de opslag van De Tuinen Van.

5.3. Alle gehuurde goederen worden op de door de klant opgegeven plaats van bestemming op de begane grond achter de eerste deur afgeleverd.

5.4. Onder begane grond wordt verstaan, een plaats direct bereikbaar met de vrachtwagen(s) van De Tuinen Van, dan wel een laad- en of los punt op maximaal 10 meter afstand van de begane grond, waarbij de ondergrond vlak – voor rollend materiaal geschikt en bereikbaar – is.

5.5. Indien De Tuinen Van het gehuurde ophaalt, dient het gehuurde vanaf 09.00 ’s ochtends op de dag van retour op voormelde plaats ingepakt en gereed voor transport te staan. Indien hier niet aan is voldaan, wordt bij de klant vanaf die datum en tijdstip de geldende huurprijs in rekening gebracht. Vanaf voornoemde datum en tijdstip start dan een nieuwe overeenkomst met opnieuw een eerste huur dag.

5.6. Klant dient gehuurde materialen gewassen en schoon te retourneren, bij gebreke waarvan De Tuinen Van een schoonmaaktoeslag in rekening zal brengen volgens het geldende uurloon ad € 50,00 per uur op basis van nacalculatie.

Art. 6 Annulering

Afhankelijk van de hoogte van het bedrag van het gehuurde is de verhuurder gerechtigd, indien de huurder de overeenkomst annuleert, annuleringskosten in rekening te brengen bij de huurder:

   Bedrag van het gehuurde

Werkdagen tot bestelling

tot € 1000

€ 1000 - € 5000

Boven € 5000

Dezelfde dag

100 %

100 %

100 %

Tot 1 dag

75 %

90 %

95 %

1 - 5 dagen

50 %

75 %

85 %

5 - 10 dagen

25 %

50 %

60 %

10 - 25 dagen

0 %

25 %

35 %

25 - 45 dagen

0 %

0 %

10 %

45+ dagen

0 %

0 %

0 %


Art. 7 Borg/Aanbetaling 

De verhuurder kan een borgstelling en/of aanbetaling van de huurder eisen, deze borgstelling/aanbetaling is de huurder aan de verhuurder verschuldigd. De borgstelling en/of aanbetaling zal, indien van toepassing, worden verrekend met kosten die voortvloeien uit de verplichtingen van artikelen 5.2, 9.2 en 10.1 van deze voorwaarden.

Art. 8 Reclames 

Het gehuurde wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. De huurder dient op het moment van terbeschikkingstelling van het gehuurde te onderzoeken of het gehuurde beantwoordt aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd telefonisch en direct daarna schriftelijk aan de verhuurder te berichten. Vanaf het moment van het daadwerkelijk in gebruik nemen van het gehuurde vervalt het recht tot reclameren. Buiten de reclametermijn van 3 uur kan de verhuurder niet garanderen dat dezelfde dag eventuele gebreken verholpen zullen worden.

Art. 9 Aansprakelijkheid 

9.1. De verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs van het gehuurde. Aansprakelijkheid voor gevolgschade aan mens, dier en materieel wordt nadrukkelijk uitgesloten. 

9.2. Vanaf het moment van de terbeschikkingstelling van het gehuurde, waaronder emballage, is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van het gehuurde door welke oorzaak dan ook en is hij/zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden. 

9.3. Indien de verhuurder het transport van de goederen verzorgt, dan geschiedt dit voor rekening en risico van de huurder, ook indien de goederen door de verhuurder op locatie bij de huurder zijn opgehaald. Zolang de goederen niet in goede staat in het magazijn zijn geretourneerd, blijft huurder te allen tijde aansprakelijk voor de goederen. De huurder dient er bovendien op toe te zien dat de goederen niet onbeheerd achtergelaten worden. 

9.4. Controle op schade, reinheid en telling van de goederen vindt om praktische redenen plaats direct na aankomst in het magazijn van verhuurder door de verhuurder. De huurder kan daar desgewenst bij aanwezig zijn, zodat zij één en ander kan controleren. De uitkomst van de controle en telling is voor alle partijen bindend. 

9.5. Indien bij de terbeschikkingstelling op verzoek van de huurder het gehuurde op een andere plek dan opgegeven tijdens het tot stand komen van de offerte ter beschikking moet worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van de huurder. 

9.6. De huurder is verplicht verhuurder te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interessen, welke door verhuurder mochten zijn ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg van vorderingen door derden op de verhuurder ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden waarvoor de verhuurder niet aansprakelijk is. 

9.7. Schade aan niet levend gehuurde goed komt geheel voor rekening van de huurder. De hoogte van de schade wordt vastgesteld in het magazijn van verhuurder. Gelet op de aard van de werkzaamheden van de verhuurder zal schade aan het gehuurde direct verholpen worden. Indien de reparatiekosten de waarde van het gehuurde overstijgt zal het gehuurde vervangen worden. De nieuwwaarde zal in dat geval aan de huurder door belast worden. 

9.8 Bij schade aan gehuurde levend goed (inclusief pot/vaas) zal 6 keer de huurwaarde conform de geleverde offerte in rekening worden gebracht aan de huurder. 

9.9 Indien de planten op karren worden geleverd. Bij verlies van de karren of onderdelen daarvan, zijn wij genoodzaakt €125,- ex BTW in rekening te brengen per kar.

9.10 Op levende planten die De Tuinen Van verkoopt zit geen garantie.

9.11 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor het brandvertragend impregneren van niet levende gehuurde goederen zoals kunstplanten. Niet levende gehuurde goederen kunnen op nadrukkelijk verzoek van huurder aan verhuurder, brandvertragend worden geïmpregneerd en geleverd. Voor het brandvertragend impregneren van niet levende goederen zal een meerprijs worden berekend door verhuurder.

Art. 10 Betaling

10.1. Betaling van het gehuurde dient bij voorschot voldaan te zijn. De verhuurder kan, afwijkend hierop, een andere wijze van betaling met de huurder overeenkomen. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van het gehuurde, waaronder emballage, dient contant te geschieden bij het retourneren van het gehuurde, voor zover de op grond van artikel 8 te betalen borgstelling niet toereikend is. Ontvangt de huurder een factuur voor bovengenoemde kosten, dan kan betaling giraal geschieden. De beslissing om giraal te laten betalen is voorbehouden aan de verhuurder. In dat geval dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

10.2. Na het verstrijken van de betalingstermijn (28 dagen na factuurdatum) is de huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van de verhuurder op de huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft de verhuurder het recht de uitvoering van enige lopende of toekomstige overeenkomsten op te schorten, totdat de huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. 

10.3. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surséance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) huurder zijn de verplichtingen van de huurder onmiddellijk opeisbaar. 

10.4. Zodra de huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan. Alle kosten van de verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de huurder. In dat geval is de huurder een vergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00. Indien de verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

10.5. Door de huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door de huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening. 

10.6. De verhuurder kan een kredietbeperking in het factuurbedrag opnemen. Na het verstrijken van de termijn die betrekking heeft op de kredietbeperking, wordt bij de huurder het opgenomen bedrag aan kredietbeperking extra in rekening gebracht.

Art. 11 Overmacht 

11.1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: vertragingen, geen of onvolledige aflevering door (andere) huurders van de verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van de benodigde gehuurde zaken voor de nakoming van de overeenkomst door de verhuurder. 

11.2. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat. 

11.3. Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

Art. 12 Ontbinding 

De verhuurder heeft het recht de overeenkomst met de huurder onmiddellijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien: - de huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens de verhuurder voldoet of aangeeft niet daaraan te kunnen gaan voldoen; - na sluiting van de overeenkomst aan de verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden, de verhuurder goede grond geven te vrezen dat de huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Art. 13 Nietigheid 

Indien een artikel in strijd blijkt te zijn met de wet vervalt alleen deze artikel en blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige nog in kracht. Art. 14 Geschillen en rechtsverhouding De rechtsverhouding tussen de huurder en de verhuurder is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van eventuele geschillen tussen de huurder en de verhuurder kennis te nemen.

Art. 14 AVG

De Tuinen Van, gevestigd aan de Overschiestraat 188a, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www.detuinenvan.nl

De Tuinen Van

Overschiestraat 188a

1062 XK Weesp

020-8202904


Tim Schoordijk is de Functionaris Gegevensbescherming van De Tuinen Van. Hij is te bereiken via tim@detuinenvan.nl


PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN


De Tuinen Van verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- WoonplaatsBIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@detuinenvan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONGEGEVENS VERWERKENDe Tuinen Van verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- De Tuinen Van analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING


De Tuinen Van neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Tuinen Van) tussen zit.


HOE LANG WE DE PERSOONSGEGEVENS BEWAREM


De Tuinen Van bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN


De Tuinen Van verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN


De Tuinen Van gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@detuinenvan.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Tuinen Van zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.


De Tuinen Van wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEM


De Tuinen Van neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@detuinenvan.nl.
0

 

De Tuinen Van

Overschiestraat 188a

1062 XK Amsterdam

KVK 69858683

De Tuinen Van © 2022

FAQ